Calgary Junior Go Club

The Calgary Junior Go Club is dedicated to the promotion of junior Go in Calgary area.

The club is open to every junior Go player from Kyu to Dan. Our goal is to help children and youth to improve their Go skills. We use a system of group classes and tournaments.

More Info

Contact

[email protected] 4039198166

Address

11161 Bonaventure Dr SE
Calgary, Alberta
T2J 6S1

Members

Name Rank Certificate
Yun Sun 4d
Angela Huang 10k 20k
Zihan(Helen) Jiang 1d 23k
Yi He Sun 20k 8k
Minghao Liu 23k 10k
Zhengyang Yang 25k 23k
Youmi Liu 19k 19k
Raymond Ruizhou Li 25k 20k
Xinghao Yin 4k 3k
Yiming Chen 25k 20k
William Ren 25k 19k
Elaine Sun 25k 23k
Derek Zhen 25k 20k
Alicia Li 25k 25k
Dorothy Wang 25k 25k
Curtis Yida Song 25k 21k
Xiang Ye 25k 20k
Jiaxing An 25k 23k
Justin Liang 19k 13k
Yuexi (Yolanda Lee) Du 19k 17k
Yannis Lee Du 23k 15k
Darren Li 18k 19k
Haoen Jiao 13k 13k
Alvin Shan 20k 15k
Lucas Chen 25k
Olivia Jo Li 15k
Andrew Han Zhang 17k
Mia Isabella Li 20k